Onze organisatie

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: Liesbeth Groeneveld en Erwin Zwijnenburg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor uitvoering van de strategie van Woonkracht10, het beleid en de resultaten.Nevenfuncties:
Mw. E. Groeneveld

Bestuurder Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ)
Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Stichting WeerWolf Huizen

Dhr. E.A. Zwijnenburg
Voorzitter van het bestuur van de Watersportvereniging 'De Put' in Goudswaard, Hoeksche Waard

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Woonkracht10. De RvC is ook werkgever van het bestuur. Ze staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De samenstelling van de RvC is als volgt:

Voorzitter
Dhr. mr. T. A. Nieuwenhuijsen
• lid remuneratiecommissie
Advocaat-partner NGNB Advocaten Amsterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Sterker Samen (Eigen Plan)
Lid Gidscommissie Stichting HLSK

Lid, benoemd op voordracht huurders
Mevr. A.H.C. van Heijningen - Karsmakers
• voorzitter remuneratiecommissie
Directeur Adviesbureau Urbancore (adviseur Wonen, Ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkelingen en Zorg, m.n. ouderenzorg, wonen en zorg.)
Lid expertteam Woningbouw BZK/RVO
Lid ondersteuningsteam Wonen en Zorg/RVO
Mede-oprichter Watertorenberaad

Vicevoorzitter
Mevr. drs. M.H. Mos RA
• voorzitter auditcommissie
Financieel-directeur Allego

Lid
Mevr. F.E. Poot
• lid auditcommissie
Hoofd Finance, Control en Risk bij het Nationaal Groenfonds

Lid, benoemd op voordracht huurders
Dhr. mr. J.W. van Beek
Lid raad van commissarissen als huurdercommissaris bij Woningbouwvereniging De Sleutels
Voorzitter coöperatie Smart Finance

Toezicht: zowel intern als extern

Intern houdt onze Raad van Commissarissen toezicht. Extern toezicht is er door de Autoriteit wonen Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Verantwoording volgens de Governancecode

Woonkracht10 staat midden in de maatschappij, in verbinding met veel belanghebbenden. Naar hen toe willen we transparant zijn over onze prestaties. Om dit zorgvuldig te doen, hanteren we de 'Governancecode Woningcorporaties' en voldoen we daaraan.  De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.

Documenten
Governance Woonkracht10

Jaarverslag en jaarrekening

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording. Een externe accountant toetst jaarlijks onze volkshuisvestelijke prestaties en financiële huishouding. U vindt het meest actuele jaarverslag onder Publicaties.

Visitatie

Iedere vier jaar laten we een visitatie uitvoeren. Daarbij brengt een onafhankelijke commissie onze prestaties in beeld. De laatste visitatie, in 2022 uitgevoerd, beoordeelt Woonkracht10 als 'Een gedegen en innovatieve corporatie met visie’.
Bekijk hier het gehele maatschappelijke visitatie eindrapport en de bestuurlijke reactie

ANBI

Woonkracht10 is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). We houden ons aan de regels van de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Woonkracht10 heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten van Woonkracht10 komen volledig ten goede aan onze hoofdactiviteiten.

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting en het meest recente jaarverslag.

Integriteit

De Rijksoverheid heeft een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. Bekijk de website voor meer informatie.

Wet goed verhuurderschap

Woonkracht10 staat voor u klaar als uw betrouwbare verhuurder. We doen er alles aan om uw woonplezier te garanderen. Met een klantgerichte aanpak en een nauwe betrokkenheid bij onze huurders streven we ernaar om een goede relatie op te bouwen. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? In de Algemene Voorwaarden bij de huurovereenkomst van Woonkracht10 zijn deze zaken goed geregeld.

Gemeentelijk meldpunt
Nieuw is het gemeentelijke meldpunt waar huurders misstanden en ongewenst verhuurgedrag van hun verhuurder kunnen melden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente waar u woont. Of op de website van de overheid. U kunt ook de de brochure van de overheid lezen.

Signalering Woonkeus

Signalering; wat is het en waarom

Bij Woonkracht10 verhuren en onderhouden we woningen. Maar net zo belangrijk: wij doen ons best om huurders zo fijn mogelijk te laten wonen. Waar mensen wonen komen we ook wel eens huurders tegen die problemen veroorzaken. Dat is vaak vervelend voor de buren, maar vaak ook voor de persoon zelf. Daarom helpen we zo goed mogelijk alle mensen in zo’n situatie, om ervoor te zorgen dat we een oplossing vinden voor huurder en voor buren. Maar soms zijn de problemen te groot of is de overtreding te ernstig. Denk dan aan:

  • zeer ernstige overlast voor omwonenden
  • een gevaar vormen voor anderen
  • agressief gedrag vertonen
  • de woning voor andere doeleinden gebruiken dan wonen zoals hennepteelt
  • grote huurschuld
  • fraude bij het accepteren van de woning.

In deze situaties willen we voorkomen dat deze huurder niet weer problemen veroorzaakt. Woonkracht10 kan onder afgesproken voorwaarden deze huurders signaleren. Dit betekent dat de huurder voor een bepaalde periode (één tot vijf jaar) niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning van Woonkracht10 die worden aangeboden via Woonkeus Drechtsteden. De andere corporaties in de regio Drechtsteden kunnen zien dat iemand een signalering heeft. Het staat hen vrij om niet of onder voorwaarden een (tijdelijk) contract aan te gaan met iemand die een signalering heeft.

De huurder ontvangt altijd een bevestiging wanneer hij of zij gesignaleerd is.

Heldere afspraken
De woningcorporaties in regio Drechtsteden hebben afspraken gemaakt over wanneer en hoe lang iemand gesignaleerd wordt. Dit doen we niet zomaar. Dat doen we alleen maar volgens strenge regels. Deze regels zijn vastgelegd in een protocol. Dit protocol is goedgekeurd door de Autoriteit persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze gegevens goed beveiligen. In het protocol is ook vastgelegd dat een huurder bezwaar kan maken tegen de signalering.

Protocol
Meer weten? Het volledige protocol is na te lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  en op de website van Woonkeus