Urgentie

Bent u met spoed op zoek naar een woning? Dan heeft u misschien recht op voorrang. Lees op deze pagina alles over urgentie.

Dienstverlening Drechtsteden
Vanaf 1 juli 2019 wordt alle informatie over het verkrijgen van voorrang en het proces door het Team Wonen van de afd. Dienstverlening Drechtsteden verstrekt. Wanneer iemand in aanmerking komt en/of een verzoek hier toe indient, doen zij de intake. Deze werkwijze heeft als voordeel dat iedereen dezelfde informatie krijgt, de intaker al op voorhand weet met wie hij/zij te maken heeft en wat er speelt.

Het team is bereikbaar via telefoonnummer 14078. Dit is het centrale nummer van de regio. Wanneer dit nummer wordt gebeld, noem dan Dordrecht als gemeente en vraag naar het Team Wonen. Alle informatie over voorrang staat ook op de site van de gemeente. Alleen mensen die reeds voorrang hebben gekregen en aan ons zijn toebedeeld, worden doorverbonden naar de desbetreffende wijkconsulent van het werkgebied.

Wat is voorrang of urgentie?
Bent u met spoed op zoek naar een woning? Dan heeft u misschien recht op voorrang. Lees op deze pagina alles over urgentie.

Dienstverlening Drechtsteden

Vanaf 1 juli 2019 wordt alle informatie over het verkrijgen van voorrang en het proces wat hierbij hoort verstrekt door het Team Wonen van de afdeling Dienstverlening Drechtsteden. Wanneer iemand in aanmerking komt en/of een verzoek hier toe indient, doen zij de intake. Deze werkwijze heeft als voordeel dat iedereen dezelfde informatie krijgt, de intaker al op voorhand weet met wie hij/zij te maken heeft en wat er speelt,

Het team Wonen van de afdeling Dienstverlening Drechtsteden is bereikbaar via telefoonnummer 14078. Dit is het centrale nummer van de regio. Wanneer dit nummer wordt gebeld, noem dan Dordrecht als gemeente en vraag naar het Team Wonen. Alle informatie over voorrang staat ook op de site van de gemeente. Alleen mensen die reeds voorrang hebben gekregen en aan ons zijn toebedeeld, worden doorverbonden naar desbetreffende woonconsulent van het werkgebied.

Wat is voorrang of urgentie?
Soms moet iemand om dringende redenen echt heel snel een nieuwe woning hebben. Voor zulke dringende gevallen is er de Voorrangsregeling. Als u aan alle voorwaarden uit de voorrangsregeling voldoet, krijgt u een zogeheten urgentieverklaring. Met die verklaring heeft u recht op voorrang op de kandidatenlijst. De voorrangsregeling geldt voor heel Drechtsteden.

Voorwaarden voor voorrang
Om recht te hebben op voorrang moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • U mag het probleem waardoor u moet verhuizen niet zelf hebben veroorzaakt;
 • Uw probleem was niet te voorzien;
 • U moet aantonen dat u er zelf alles aan heeft gedaan om uw probleem op te lossen;
 • U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus;
 • U moet de afgelopen 8 weken hebben gereageerd op al het woning aanbod;
 • U moet van de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar in de regio Drechtsteden hebben gewoond;
 • Of u woont op het moment van de aanvraag minstens 3 aaneengesloten jaren in de regio Drechtsteden;
 • Uw inkomen is lager dan €44.035 (1 persoon) of € 48.625 (2 of meer personen (prijspeil 2023).
Redenen voor een urgentieverklaring
U krijgt alleen een urgentieverklaring als u echt dringende redenen heeft om snel te moeten verhuizen. Dringende redenen zijn:
 • medische problemen;
 • psychosociale problemen;
 • dreigende onvrijwillige dakloosheid;
 • onvoorziene financiële problemen;
 • maatschappelijke omstandigheden (zoals huiselijk geweld, uw aanvraag loopt dan via de hulpverlener of bijvoorbeeld uw huisarts);
 • sloop of ingrijpende verbetering van uw woning, waardoor u niet kunt terugkeren naar uw woning.
Wilt u meer weten over voorrang en urgentie, dan kunt u kijken op www.urgentiewijzer.nl