Verantwoording

Woonkracht10 streeft veel maatschappelijke doelen na. Als maatschappelijke onderneming met veel belanghebbenden is een goede en transparante verantwoording belangrijk. Om dit op een zorgvuldige manier te kunnen doen, hanteert Woonkracht10 de 'Governancecode Woningcorporaties'.

Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft begin juni 2006 in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) deze 'Governancecode Woningcorporaties' opgesteld. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.

In de Governancecode is vastgesteld dat iedere corporatie eenmaal per vier jaar gevisiteerd moet worden. Een visitatie is een uitgebreid onderzoek door een externe organisatie naar de prestaties van de onderneming. Een visitatie is voor ons een goed instrument om verantwoording af te leggen en die te gebruiken om onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen beter te realiseren.

Visitatie Woonkracht10
‘Een gedegen en innovatieve corporatie met visie’.
Zo luidt het oordeel in december 2014 van de visitatiecommissie die de prestaties van Woonkracht10 over de afgelopen vier jaar heeft beoordeeld. Woonkracht10 scoort op de hoofdpunten hoger dan de norm:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities: 7,0
  • Presteren volgens Belanghebbenden: 7,0
  • Presteren naar Vermogen: 7,7
  • Presteren ten aanzien van Governance: 7,2
lettergrootte