Onze organisatie

Op deze pagina's maakt u kennis met ons bestuur, onze raad van commissarissen en onze huurdersvertegenwoordiging.

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden;
Liesbeth Groeneveld en Erwin Zwijnenburg.

Liesbeth Groeneveld

Erwin Zwijnenburg

De Raad van Commissarissen

Voorzitter

Dhr. drs. E.J. Roest
  • lid remuneratiecommissie
Burgemeester van Bloemendaal
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
Voorzitter Regionale Bestuurscommissie Veiligheidsregio Kennemerland
Voorzitter Stichting Bloemendaals Initiatief
Lid Burgemeesterkring Kennemerland
Ambassadeur Euroclio

Lid, benoemd op voordracht huurders

Mevr. A.H.C. van Heijningen - Karsmakers
  • voorzitter remuneratiecommissie
Directeur Adviesbureau Urbancore (adviseur Wonen, Ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkelingen en Zorg, m.n. ouderenzorg, wonen en zorg.)
Lid en vicevoorzitter raad van commissarissen bij HW Wonen
Lid expertteam Woningbouw BZK/RVO
Lid ondersteuningsteam Wonen en Zorg/RVO
Mede-oprichter Watertorenberaad
Mede-oprichter koplopersgroep Zorgzame stad

Lid

Mevr. drs. M.H. Mos RA
  • voorzitter auditcommissie
Divisiecontroller TBI | Croonwolterendros

Lid, benoemd op voordracht huurders

Dhr. mr. J.W. van Beek
Lid en voorzitter raad van commissarissen bij Social Finance (spv van Finance Ideas)

Lid

Dhr. mr. T. A. Nieuwenhuijsen
  • lid auditcommissie
Advocaat-partner NGNB Advocaten Amsterdam
Bestuurslid Stichting Beheer Accommodatie Muziekgebouw en Bimhuis
Bestuurslid Stichting Sterker Samen (Eigen Plan)
Lid Gidscommissie Stichting HLSK

Bestuur

Mw. E. Groeneveld
Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Stichting WeerWolf Huizen
Extern deskundige/examinator Hoge School Rotterdam afdeling Vastgoed/Makelaardij

Dhr. E. Zwijnenburg
Geen nevenfuncties.
Huurdersvertegenwoordiging

CombiRaad
De CombiRaad is de onafhankelijke huurdersstichting van Woonkracht10 en komt op voor de belangen van al haar huurders. Binnen de nieuwe samenwerking is de CombiRaad actief met drie gebieds- en drie themacontactpersonen in de wijk. Samen met het bestuur van de CombiRaad zijn zij gesprekspartner van Woonkracht10.

Download hier het Sociaal Statuut, de raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en haar huurders en hier het Protocol BAG.

Meedoen en meepraten
Wilt u regelmatig overleg over uw buurt of over de renovatie die gaande is? Dan kunt u op twee manieren deelnemen;

1. U signaleert een probleem, wilt een activiteit opzetten of een initiatief nemen? Dan kunt u een sponsorbijdrage aanvragen bij Woonkracht10 via het contactformulier op onze website. Uw aanvraag beoordelen wij samen met de CombiRaad.

2. Wilt u iets veranderen in uw wijk om deze veiliger, schoner of vandalisme/overlast-‘proof’ te maken? Dan kunt u gebruik maken van uw participatierecht door een bewonersadviesgroep (BAG) op te richten of uw bevindingen te delen met de gebiedscontactpersoon van de CombiRaad.

Een bewonersadviesgroep (BAG) oprichten
Als u zich samen met uw medebewoners wilt inzetten in de wijk, omdat u iets wilt veranderen in uw wijk om deze veiliger, schoner of vandalisme/overlast-‘proof’ te maken, dan is een BAG iets voor u! De CombiRaad brengt u met de juiste medewerkers van Woonkracht10 in contact. Met elkaar benoemen we uw onderwerp tot een project. Wilt u meer informatie over het oprichten van een BAG? Neem dan contact op met de CombiRaad via het e-mailadres: secretariaat@combiraad.nl.

Bewonersparticipatie, meedenken en meebeslissen. Uw mening telt! Lees meer over bewonersparticipatie

Toezicht: zowel intern als extern

Woonkracht10 streeft veel maatschappelijke doelen na. Als maatschappelijke onderneming met veel belanghebbenden is een goede en transparante verantwoording belangrijk. Om dit op een zorgvuldige manier te kunnen doen, hanteert Woonkracht10 de 'Governancecode Woningcorporaties'.

Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft begin juni 2006 in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) deze 'Governancecode Woningcorporaties' opgesteld. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.

Download hier het governancedocument van Woonkracht10.

Verantwoording

Jaarverslag
Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording. Een externe accountant toetst jaarlijks onze volkshuisvestelijke prestaties en financiële huishouding.
U vindt het meest actuele jaarverslag onder Publicaties.

ANBI
Woonkracht10 is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De activiteiten van Woonkracht10 bestaan voornamelijk uit het zorgen voor goede en betaalbare woonruimte, werken aan de leefbaarheid van buurten en wijken en investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening. Als betrokken woningcorporatie leveren wij een bijdrage aan goed wonen en leven in ons hele werkgebied.

Wij zijn werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Woonkracht10 heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten die Woonkracht10 genereert komen volledig ten goede aan de hoofdactiviteiten van Woonkracht10.

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en het jaarverslag 2020.

Integriteit

Vanuit de Rijksoverheid is een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. Bekijk hun website voor meer informatie.

Visitatie

'Een gedegen en innovatieve corporatie met visie’.

Bekijk hier het gehele maatschappelijke visitatie eindrapport, de bestuurlijke reactie. en het visitatierapport in beeld.

Prestatieafspraken

Zoals voorgeschreven in artikel 43, lid 1 van de Woningwet, stelt Woonkracht10 jaarlijks een overzicht op van voorgenomen werkzaamheden. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waar Woonkracht10 werkzaam is kunnen uit dit overzicht afleiden welke werkzaamheden op hun grondgebied zijn voorzien. Ook de bijdrage aan de uitvoering van het volkshuisvestings-beleid dat in die gemeenten geldt wordt hierin beschreven.

De prestatieafspraken, komen tot stand in overleg met de gemeenten en onze huurdersvertegenwoordiging (de CombiRaad) en worden door alle betrokken partijen ondertekend.

Alblasserdam
Prestatieafspreken Alblasserdam Addendum prestatieafspraken 2021
Hendrik-Ido-Ambacht
Prestatieafspraken Hendrik-Ido-Ambacht Addendum prestatieafspraken 2021
Papendrecht
Prestatieafspraken Papendrecht Addendum prestatieafspraken 2021
Zwijndrecht
Prestatieafspraken Zwijndrecht Addendum prestatieafspraken 2021

Leveranciers

Digitaal

Wij ontvangen uw factuur vanaf 1 januari 2019 alleen digitaal, inclusief bijlagen in één PDF bestand. Deze stuurt u naar factuur@woonkracht10.nl. Verstuur uw facturen altijd conform de gegeven opdracht. Staat in de opdracht dat bepaalde bijlages vereist zijn, neem deze dan op. Voor vragen over de opdracht en de vereisten kunt u contact opnemen met uw opdrachtgever. Wanneer wij een factuur retourneren of afkeuren, zullen wij geen aanmaningskosten accepteren. Lees hier de factuurvoorwaarden.

Actueel